Чтобы стать миллиардером, нужна прежде всего удача, значительная доза знаний, огромная работоспособность, но самое главное – вы должны иметь менталитет миллиардера. Менталитет миллиардера – это такое состояние ума, при котором вы сосредотачиваете все свои знания, все свои умения, все свои навыки на достижении поставленной цели.  Пол Гетти

Державний бюджет - AllRight.by

 1. Державний бюджет Поняття бюджету багатогранно. Це пояснюється тим, що бюджет розглядається як економічна...
 2. Державний бюджет

Державний бюджет

Поняття бюджету багатогранно. Це пояснюється тим, що бюджет розглядається як економічна категорія, основний фінансовий план держави, централізований фонд фінансових ресурсів держави, інструмент державного регулювання, нарешті, як закон, обов'язковий для виконання учасниками бюджетних відносин.

Бюджет (від древнефранцузского слова «бужжет» - шкіряна сумка, мішок) - це фонд фінансових ресурсів, який існує у вигляді балансу грошових доходів і витрат держави, республіки, штату, області, району, міста, окремої організації, населення на певний період часу [ 5, с. 374].

У Бюджетному кодексі Республіки Білорусь «державний бюджет» визначено як «план формування та використання грошових коштів для забезпечення реалізації завдань і функцій держави». У бюджетну систему Республіки Білорусь як самостійні частини включаються республіканський і місцеві бюджети.

Зміст і структура бюджету залежать від ряду об'єктивних і суб'єктивних факторів. Серед об'єктивних чинників виділяють переважну форму власності, порядок розподілу валового продукту, природні, економічні, соціальні, національні особливості країни; до об'єктивних належать державний устрій, політика уряду, зовнішня економічна ситуація та ін.

Структура бюджету характеризується бюджетною класифікацією - науково обґрунтованої угрупованням доходів і витрат за однорідними ознаками з встановленням окремих підрозділах бюджету точних найменувань і порядкових номерів.

Бюджетна класифікація доходів і витрат залежить від використовуваних критеріїв. Виділяються наступні класифікації видатків:

Відомча - витрати розподіляються залежно від міністерств і відомств;

Функціональна - розподіл відбувається відповідно до функціонального призначення (державне управління, міжнародна діяльність, наука та ін.);

Економічна (предметна) - відображає витрати за цільовим призначенням (капіталовкладення, оплата праці, кредити та ін.);

Змішана - витрати розподіляються по міністерствах, а всередині їх - з предметів.

Доходи класифікуються за такими ознаками:

1. Джерела (форма вилучення платежу, суб'єкт сплати, об'єкт оподаткування, галузь)

2. Види (податки, доходи від державних підприємств).

3. Спосіб стягування (податки і штрафи, плата за послуги та добровільні внески).

4. Форма, методи вилучення та утримання (податкові і неподаткові).

5. Порядок і умови зарахування (закріплені - доходи, які направляються в конкретний бюджет в залежності від принципу підпорядкованості з урахуванням територіальної ознаки надходжень коштів; регулюють - доходи, які відповідно до рішень вищестоящих органів представницької влади діляться між вище і нижчими бюджетами, забезпечують збалансованість місцевих бюджетів; власні - зароблені доходи; позикові - доходи, які залучаються в разі тимчасової недостатності власних коштів для покриття заплані рова витрат, що включають процентні та безпроцентні позики від інших бюджетів, позики у комерційних банків, державні та муніципальні позики) [5, с. 375].

Сукупність бюджетних відносин по формуванню і використанню бюджетного фонду країни становить поняття державного бюджету - визначального фінансового плану в життя держави.

За економічною сутністю державний бюджет - це сукупність фінансових відносин, що виникають у держави з юридичними і фізичними особами з приводу створення, розподілу, використання загальнодержавного фонду грошових коштів. Завдяки бюджету держава має можливість зосередити фінансові ресурси на вирішальних ділянках економічного і соціального розвитку.

Будучи економічною формою існування реальних, об'єктивних розподільних відносин, виконуючи специфічне суспільне призначення - по задоволенню потреб суспільства і його державно-територіальних структур, бюджет може розглядатися в якості самостійної економічної категорії.

До числа її особливостей належать такі:

1. Державний бюджет являє собою економічну форму перерозподільчих відносин, пов'язаної з відокремленням частини національного доходу в руках держави та її використанням з метою задоволення потреб усього суспільства й окремих його державно-територіальних формувань.

2. За допомогою бюджету відбувається перерозподіл національного доходу, рідше - національного багатства між галузями народного господарства, територіями країни, сферами суспільної діяльності.

3. Пропорції бюджетного перерозподілу вартості визначаються потребами розширеного відтворення в цілому і завданнями, що стоять перед суспільством на кожному історичному етапі його розвитку.

4. Область бюджетного розподілу займає центральне місце в складі державних фінансів, що обумовлено ключовим положенням бюджету у порівнянні з іншими ланками [4, с. 93].

В цілому розглядаються відносини формуються в процесі функціонування бюджетної системи - тобто в ході діяльності держави і муніципальних утворень з планомірного утворення (формування), розподілу та використання грошових фондів (фінансових ресурсів) з метою реалізації своїх завдань.

Державний бюджет є історичною категорією, що з'явилася з виникненням держави і розвитком товарно-грошових відносин, він задіяний в різних епохах для забезпечення виконання загальнодержавних функцій. Тому сутність бюджету як економічної категорії не змінюється в залежності від зміни суспільних формацій, але на його утримання і роль впливають об'єктивні і суб'єктивні чинники.

Серед об'єктивних першорядне значення має рівень розвитку продуктивних сил, економічний потенціал країни, характер виробничих відносин, економічні, природні, соціальні особливості і ін. До суб'єктивних факторів відносяться тип держави, політика уряду в конкретному періоді і відповідно висунуті їм пріоритети розвитку, рівень економічної науки і ін. Центральне місце в бюджетний устрій займає бюджетна система, яка являє собою сукупність окремих самостійних бюджет в регіонів, об'єднаних в державному бюджеті. Структуру бюджетної системи Республіки Білорусь складають:

Вищий бюджет - бюджет вищестоящої адміністративно - територіальної одиниці по відношенню до бюджету нижчої адміністративно - територіальної одиниці.

Нижчий бюджет - бюджет нижчої адміністративно - територіальної одиниці по відношенню до бюджету вищестоящої адміністративно - територіальної одиниці.

Консолідований бюджет - сукупність бюджетів Республіки Білорусь або її відповідної територіально - адміністративної одиниці [1]. Консолідований бюджет району (бюджет району) складають бюджети районів, міст обласного підпорядкування, розташованих на території області, і обласний бюджет. Консолідований бюджет Республіки Білорусь (бюджет республіки) складають бюджети областей, міста Мінська і республіканський бюджет.

Надзвичайний бюджет відповідно до актів Президента Республіки Білорусь і законами Республіки Білорусь може вводитися в разі введення в установленому порядку на території Республіки Білорусь або в окремих її місцевостях надзвичайного стану. Бюджетна система ґрунтується на принципах єдності, самостійності, гласності, повноти і реальності всіх бюджетів.

Малюнок 1.1 - Класифікація бюджету

Примітка - Джерело: власна розробка на основі [1].

Сутність державного бюджету як економічної категорії реалізується через його функції:

1. Розподільну (через держбюджет перерозподіляється від 20 до 60% національного доходу);

2. Контрольну (рух бюджетних коштів повідомляє про фінансовий стан економіки і дозволяє його контролювати);

3. Регулюючу (зміна доходів і витрат держбюджету дозволяє пом'якшити спад виробництва, знизити рівень безробіття, темпи інфляції і т.д., тобто стабілізувати економіку) [3, с. 51-52].

Таким чином, бюджет являє собою фонд фінансових ресурсів, який існує у вигляді балансу грошових доходів і витрат держави, республіки, штату, області, району, міста, окремої організації, населення на певний період часу. Сукупність бюджетних відносин по формуванню і використанню бюджетного фонду країни становить поняття державного бюджету - визначального фінансового плану в життя держави.

 1. Бюджетний Кодекс республіки Білорусь від 16 липня 2008 р N 412-З (в ред. Закону Республіки Білорусь від 15.10.2010 N 175-З, з ізм., Внесеними згідно із Законами Республіки Білорусь від 29.12.2009 N 70-З, від 29.12. 2009 року N 73-З, від 15.10.2010 N 173-З, від 15.10.2010 N 176-З)
 2. Камаєв, В.Д. Економічна теорія: Учеб. для студ. вищ. навч. закладів / За ред. В.Д. Камаева. - 8-е изд., Перераб. і доп. - М .: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. - 640 с: ил.
 3. Мисляева І.М. Державні і муніципальні фінанси: підручник / І.М. Мисляева. - М.: ИНФРА-М ,. 2004. - 268 с.
 4. Національний центр законодавства і правових актів Республіки Білорусь. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://center.gov.by/state03.html. - Дата доступу: 26.11.2012.
 5. Новікова, І. В., Морова, А. П., Шевченко, С. В. та ін. Макроекономіка: навч. посібник // І. В. Новікова, А. П. Морова, С. В. Шевченко та ін .; під ред. І.В. Новікової і Ю.М. Ясинського. - Мінськ: Акад. упр. при Президентові Респ. Білорусь, 2006. - 340 с.

Державний бюджет

Поняття бюджету багатогранно. Це пояснюється тим, що бюджет розглядається як економічна категорія, основний фінансовий план держави, централізований фонд фінансових ресурсів держави, інструмент державного регулювання, нарешті, як закон, обов'язковий для виконання учасниками бюджетних відносин.

Бюджет (від древнефранцузского слова «бужжет» - шкіряна сумка, мішок) - це фонд фінансових ресурсів, який існує у вигляді балансу грошових доходів і витрат держави, республіки, штату, області, району, міста, окремої організації, населення на певний період часу [ 5, с. 374].

У Бюджетному кодексі Республіки Білорусь «державний бюджет» визначено як «план формування та використання грошових коштів для забезпечення реалізації завдань і функцій держави». У бюджетну систему Республіки Білорусь як самостійні частини включаються республіканський і місцеві бюджети.

Зміст і структура бюджету залежать від ряду об'єктивних і суб'єктивних факторів. Серед об'єктивних чинників виділяють переважну форму власності, порядок розподілу валового продукту, природні, економічні, соціальні, національні особливості країни; до об'єктивних належать державний устрій, політика уряду, зовнішня економічна ситуація та ін.

Структура бюджету характеризується бюджетною класифікацією - науково обґрунтованої угрупованням доходів і витрат за однорідними ознаками з встановленням окремих підрозділах бюджету точних найменувань і порядкових номерів.

Бюджетна класифікація доходів і витрат залежить від використовуваних критеріїв. Виділяються наступні класифікації видатків:

Відомча - витрати розподіляються залежно від міністерств і відомств;

Функціональна - розподіл відбувається відповідно до функціонального призначення (державне управління, міжнародна діяльність, наука та ін.);

Економічна (предметна) - відображає витрати за цільовим призначенням (капіталовкладення, оплата праці, кредити та ін.);

Змішана - витрати розподіляються по міністерствах, а всередині їх - з предметів.

Доходи класифікуються за такими ознаками:

1. Джерела (форма вилучення платежу, суб'єкт сплати, об'єкт оподаткування, галузь)

2. Види (податки, доходи від державних підприємств).

3. Спосіб стягування (податки і штрафи, плата за послуги та добровільні внески).

4. Форма, методи вилучення та утримання (податкові і неподаткові).

5. Порядок і умови зарахування (закріплені - доходи, які направляються в конкретний бюджет в залежності від принципу підпорядкованості з урахуванням територіальної ознаки надходжень коштів; регулюють - доходи, які відповідно до рішень вищестоящих органів представницької влади діляться між вище і нижчими бюджетами, забезпечують збалансованість місцевих бюджетів; власні - зароблені доходи; позикові - доходи, які залучаються в разі тимчасової недостатності власних коштів для покриття заплані рова витрат, що включають процентні та безпроцентні позики від інших бюджетів, позики у комерційних банків, державні та муніципальні позики) [5, с. 375].

Сукупність бюджетних відносин по формуванню і використанню бюджетного фонду країни становить поняття державного бюджету - визначального фінансового плану в життя держави.

За економічною сутністю державний бюджет - це сукупність фінансових відносин, що виникають у держави з юридичними і фізичними особами з приводу створення, розподілу, використання загальнодержавного фонду грошових коштів. Завдяки бюджету держава має можливість зосередити фінансові ресурси на вирішальних ділянках економічного і соціального розвитку.

Будучи економічною формою існування реальних, об'єктивних розподільних відносин, виконуючи специфічне суспільне призначення - по задоволенню потреб суспільства і його державно-територіальних структур, бюджет може розглядатися в якості самостійної економічної категорії.

До числа її особливостей належать такі:

1. Державний бюджет являє собою економічну форму перерозподільчих відносин, пов'язаної з відокремленням частини національного доходу в руках держави та її використанням з метою задоволення потреб усього суспільства й окремих його державно-територіальних формувань.

2. За допомогою бюджету відбувається перерозподіл національного доходу, рідше - національного багатства між галузями народного господарства, територіями країни, сферами суспільної діяльності.

3. Пропорції бюджетного перерозподілу вартості визначаються потребами розширеного відтворення в цілому і завданнями, що стоять перед суспільством на кожному історичному етапі його розвитку.

4. Область бюджетного розподілу займає центральне місце в складі державних фінансів, що обумовлено ключовим положенням бюджету у порівнянні з іншими ланками [4, с. 93].

В цілому розглядаються відносини формуються в процесі функціонування бюджетної системи - тобто в ході діяльності держави і муніципальних утворень з планомірного утворення (формування), розподілу та використання грошових фондів (фінансових ресурсів) з метою реалізації своїх завдань.

Державний бюджет є історичною категорією, що з'явилася з виникненням держави і розвитком товарно-грошових відносин, він задіяний в різних епохах для забезпечення виконання загальнодержавних функцій. Тому сутність бюджету як економічної категорії не змінюється в залежності від зміни суспільних формацій, але на його утримання і роль впливають об'єктивні і суб'єктивні чинники.

Серед об'єктивних першорядне значення має рівень розвитку продуктивних сил, економічний потенціал країни, характер виробничих відносин, економічні, природні, соціальні особливості і ін. До суб'єктивних факторів відносяться тип держави, політика уряду в конкретному періоді і відповідно висунуті їм пріоритети розвитку, рівень економічної науки і ін. Центральне місце в бюджетний устрій займає бюджетна система, яка являє собою сукупність окремих самостійних бюджет в регіонів, об'єднаних в державному бюджеті. Структуру бюджетної системи Республіки Білорусь складають:

Вищий бюджет - бюджет вищестоящої адміністративно - територіальної одиниці по відношенню до бюджету нижчої адміністративно - територіальної одиниці.

Нижчий бюджет - бюджет нижчої адміністративно - територіальної одиниці по відношенню до бюджету вищестоящої адміністративно - територіальної одиниці.

Консолідований бюджет - сукупність бюджетів Республіки Білорусь або її відповідної територіально - адміністративної одиниці [1]. Консолідований бюджет району (бюджет району) складають бюджети районів, міст обласного підпорядкування, розташованих на території області, і обласний бюджет. Консолідований бюджет Республіки Білорусь (бюджет республіки) складають бюджети областей, міста Мінська і республіканський бюджет.

Надзвичайний бюджет відповідно до актів Президента Республіки Білорусь і законами Республіки Білорусь може вводитися в разі введення в установленому порядку на території Республіки Білорусь або в окремих її місцевостях надзвичайного стану. Бюджетна система ґрунтується на принципах єдності, самостійності, гласності, повноти і реальності всіх бюджетів.

Малюнок 1.1 - Класифікація бюджету

Примітка - Джерело: власна розробка на основі [1].

Сутність державного бюджету як економічної категорії реалізується через його функції:

1. Розподільну (через держбюджет перерозподіляється від 20 до 60% національного доходу);

2. Контрольну (рух бюджетних коштів повідомляє про фінансовий стан економіки і дозволяє його контролювати);

3. Регулюючу (зміна доходів і витрат держбюджету дозволяє пом'якшити спад виробництва, знизити рівень безробіття, темпи інфляції і т.д., тобто стабілізувати економіку) [3, с. 51-52].

Таким чином, бюджет являє собою фонд фінансових ресурсів, який існує у вигляді балансу грошових доходів і витрат держави, республіки, штату, області, району, міста, окремої організації, населення на певний період часу. Сукупність бюджетних відносин по формуванню і використанню бюджетного фонду країни становить поняття державного бюджету - визначального фінансового плану в життя держави.

 1. Бюджетний Кодекс республіки Білорусь від 16 липня 2008 р N 412-З (в ред. Закону Республіки Білорусь від 15.10.2010 N 175-З, з ізм., Внесеними згідно із Законами Республіки Білорусь від 29.12.2009 N 70-З, від 29.12. 2009 року N 73-З, від 15.10.2010 N 173-З, від 15.10.2010 N 176-З)
 2. Камаєв, В.Д. Економічна теорія: Учеб. для студ. вищ. навч. закладів / За ред. В.Д. Камаева. - 8-е изд., Перераб. і доп. - М .: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. - 640 с: ил.
 3. Мисляева І.М. Державні і муніципальні фінанси: підручник / І.М. Мисляева. - М.: ИНФРА-М ,. 2004. - 268 с.
 4. Національний центр законодавства і правових актів Республіки Білорусь. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://center.gov.by/state03.html. - Дата доступу: 26.11.2012.
 5. Новікова, І. В., Морова, А. П., Шевченко, С. В. та ін. Макроекономіка: навч. посібник // І. В. Новікова, А. П. Морова, С. В. Шевченко та ін .; під ред. І.В. Новікової і Ю.М. Ясинського. - Мінськ: Акад. упр. при Президентові Респ. Білорусь, 2006. - 340 с.

Державний бюджет

Поняття бюджету багатогранно. Це пояснюється тим, що бюджет розглядається як економічна категорія, основний фінансовий план держави, централізований фонд фінансових ресурсів держави, інструмент державного регулювання, нарешті, як закон, обов'язковий для виконання учасниками бюджетних відносин.

Бюджет (від древнефранцузского слова «бужжет» - шкіряна сумка, мішок) - це фонд фінансових ресурсів, який існує у вигляді балансу грошових доходів і витрат держави, республіки, штату, області, району, міста, окремої організації, населення на певний період часу [ 5, с. 374].

У Бюджетному кодексі Республіки Білорусь «державний бюджет» визначено як «план формування та використання грошових коштів для забезпечення реалізації завдань і функцій держави». У бюджетну систему Республіки Білорусь як самостійні частини включаються республіканський і місцеві бюджети.

Зміст і структура бюджету залежать від ряду об'єктивних і суб'єктивних факторів. Серед об'єктивних чинників виділяють переважну форму власності, порядок розподілу валового продукту, природні, економічні, соціальні, національні особливості країни; до об'єктивних належать державний устрій, політика уряду, зовнішня економічна ситуація та ін.

Структура бюджету характеризується бюджетною класифікацією - науково обґрунтованої угрупованням доходів і витрат за однорідними ознаками з встановленням окремих підрозділах бюджету точних найменувань і порядкових номерів.

Бюджетна класифікація доходів і витрат залежить від використовуваних критеріїв. Виділяються наступні класифікації видатків:

Відомча - витрати розподіляються залежно від міністерств і відомств;

Функціональна - розподіл відбувається відповідно до функціонального призначення (державне управління, міжнародна діяльність, наука та ін.);

Економічна (предметна) - відображає витрати за цільовим призначенням (капіталовкладення, оплата праці, кредити та ін.);

Змішана - витрати розподіляються по міністерствах, а всередині їх - з предметів.

Доходи класифікуються за такими ознаками:

1. Джерела (форма вилучення платежу, суб'єкт сплати, об'єкт оподаткування, галузь)

2. Види (податки, доходи від державних підприємств).

3. Спосіб стягування (податки і штрафи, плата за послуги та добровільні внески).

4. Форма, методи вилучення та утримання (податкові і неподаткові).

5. Порядок і умови зарахування (закріплені - доходи, які направляються в конкретний бюджет в залежності від принципу підпорядкованості з урахуванням територіальної ознаки надходжень коштів; регулюють - доходи, які відповідно до рішень вищестоящих органів представницької влади діляться між вище і нижчими бюджетами, забезпечують збалансованість місцевих бюджетів; власні - зароблені доходи; позикові - доходи, які залучаються в разі тимчасової недостатності власних коштів для покриття заплані рова витрат, що включають процентні та безпроцентні позики від інших бюджетів, позики у комерційних банків, державні та муніципальні позики) [5, с. 375].

Сукупність бюджетних відносин по формуванню і використанню бюджетного фонду країни становить поняття державного бюджету - визначального фінансового плану в життя держави.

За економічною сутністю державний бюджет - це сукупність фінансових відносин, що виникають у держави з юридичними і фізичними особами з приводу створення, розподілу, використання загальнодержавного фонду грошових коштів. Завдяки бюджету держава має можливість зосередити фінансові ресурси на вирішальних ділянках економічного і соціального розвитку.

Будучи економічною формою існування реальних, об'єктивних розподільних відносин, виконуючи специфічне суспільне призначення - по задоволенню потреб суспільства і його державно-територіальних структур, бюджет може розглядатися в якості самостійної економічної категорії.

До числа її особливостей належать такі:

1. Державний бюджет являє собою економічну форму перерозподільчих відносин, пов'язаної з відокремленням частини національного доходу в руках держави та її використанням з метою задоволення потреб усього суспільства й окремих його державно-територіальних формувань.

2. За допомогою бюджету відбувається перерозподіл національного доходу, рідше - національного багатства між галузями народного господарства, територіями країни, сферами суспільної діяльності.

3. Пропорції бюджетного перерозподілу вартості визначаються потребами розширеного відтворення в цілому і завданнями, що стоять перед суспільством на кожному історичному етапі його розвитку.

4. Область бюджетного розподілу займає центральне місце в складі державних фінансів, що обумовлено ключовим положенням бюджету у порівнянні з іншими ланками [4, с. 93].

В цілому розглядаються відносини формуються в процесі функціонування бюджетної системи - тобто в ході діяльності держави і муніципальних утворень з планомірного утворення (формування), розподілу та використання грошових фондів (фінансових ресурсів) з метою реалізації своїх завдань.

Державний бюджет є історичною категорією, що з'явилася з виникненням держави і розвитком товарно-грошових відносин, він задіяний в різних епохах для забезпечення виконання загальнодержавних функцій. Тому сутність бюджету як економічної категорії не змінюється в залежності від зміни суспільних формацій, але на його утримання і роль впливають об'єктивні і суб'єктивні чинники.

Серед об'єктивних першорядне значення має рівень розвитку продуктивних сил, економічний потенціал країни, характер виробничих відносин, економічні, природні, соціальні особливості і ін. До суб'єктивних факторів відносяться тип держави, політика уряду в конкретному періоді і відповідно висунуті їм пріоритети розвитку, рівень економічної науки і ін. Центральне місце в бюджетний устрій займає бюджетна система, яка являє собою сукупність окремих самостійних бюджет в регіонів, об'єднаних в державному бюджеті. Структуру бюджетної системи Республіки Білорусь складають:

Вищий бюджет - бюджет вищестоящої адміністративно - територіальної одиниці по відношенню до бюджету нижчої адміністративно - територіальної одиниці.

Нижчий бюджет - бюджет нижчої адміністративно - територіальної одиниці по відношенню до бюджету вищестоящої адміністративно - територіальної одиниці.

Консолідований бюджет - сукупність бюджетів Республіки Білорусь або її відповідної територіально - адміністративної одиниці [1]. Консолідований бюджет району (бюджет району) складають бюджети районів, міст обласного підпорядкування, розташованих на території області, і обласний бюджет. Консолідований бюджет Республіки Білорусь (бюджет республіки) складають бюджети областей, міста Мінська і республіканський бюджет.

Надзвичайний бюджет відповідно до актів Президента Республіки Білорусь і законами Республіки Білорусь може вводитися в разі введення в установленому порядку на території Республіки Білорусь або в окремих її місцевостях надзвичайного стану. Бюджетна система ґрунтується на принципах єдності, самостійності, гласності, повноти і реальності всіх бюджетів.

Малюнок 1.1 - Класифікація бюджету

Примітка - Джерело: власна розробка на основі [1].

Сутність державного бюджету як економічної категорії реалізується через його функції:

1. Розподільну (через держбюджет перерозподіляється від 20 до 60% національного доходу);

2. Контрольну (рух бюджетних коштів повідомляє про фінансовий стан економіки і дозволяє його контролювати);

3. Регулюючу (зміна доходів і витрат держбюджету дозволяє пом'якшити спад виробництва, знизити рівень безробіття, темпи інфляції і т.д., тобто стабілізувати економіку) [3, с. 51-52].

Таким чином, бюджет являє собою фонд фінансових ресурсів, який існує у вигляді балансу грошових доходів і витрат держави, республіки, штату, області, району, міста, окремої організації, населення на певний період часу. Сукупність бюджетних відносин по формуванню і використанню бюджетного фонду країни становить поняття державного бюджету - визначального фінансового плану в життя держави.

 1. Бюджетний Кодекс республіки Білорусь від 16 липня 2008 р N 412-З (в ред. Закону Республіки Білорусь від 15.10.2010 N 175-З, з ізм., Внесеними згідно із Законами Республіки Білорусь від 29.12.2009 N 70-З, від 29.12. 2009 року N 73-З, від 15.10.2010 N 173-З, від 15.10.2010 N 176-З)
 2. Камаєв, В.Д. Економічна теорія: Учеб. для студ. вищ. навч. закладів / За ред. В.Д. Камаева. - 8-е изд., Перераб. і доп. - М .: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. - 640 с: ил.
 3. Мисляева І.М. Державні і муніципальні фінанси: підручник / І.М. Мисляева. - М.: ИНФРА-М ,. 2004. - 268 с.
 4. Національний центр законодавства і правових актів Республіки Білорусь. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://center.gov.by/state03.html. - Дата доступу: 26.11.2012.
 5. Новікова, І. В., Морова, А. П., Шевченко, С. В. та ін. Макроекономіка: навч. посібник // І. В. Новікова, А. П. Морова, С. В. Шевченко та ін .; під ред. І.В. Новікової і Ю.М. Ясинського. - Мінськ: Акад. упр. при Президентові Респ. Білорусь, 2006. - 340 с.
 

Календарь

Реклама

Цитата дня

Я никогда ничего не покупаю, если не могу на одной бумаге описать мои объяснения и причины. Я могу ошибаться, но я буду знать ответ этому. «Я плачу 32 миллиарда долларов за компанию Coca-Cola, потому что…» И если вы не можете ответить на этот вопрос, вам не стоит покупать эти акции. Но если вы ответите на этот вопрос и сделаете это несколько раз, вы заработаете много денег.   Уоррен Баффетт