Чтобы стать миллиардером, нужна прежде всего удача, значительная доза знаний, огромная работоспособность, но самое главное – вы должны иметь менталитет миллиардера. Менталитет миллиардера – это такое состояние ума, при котором вы сосредотачиваете все свои знания, все свои умения, все свои навыки на достижении поставленной цели.  Пол Гетти

Наша фірма допоможе підприємства і організаціям в проведенні фінансовий аналіз цілях:

ТОВ ПФП "Квантекс"

: Технології ведення реєстру акціонерів, фінансовий аналіз, методичні матеріали

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ кризових СИТУАЦІЙ

ТОВ «Юридична фірма« Захист бізнесу », www.urcons.ru

Останнім часом фінансовий аналіз ставати необхідним атрибутом роботи підприємства і запорукою його фінансового благополуччя. З його допомогою можна об'єктивно оцінити майновий стан підприємства; ступінь підприємницького ризику, зокрема можливість погашення зобов'язань перед третіми особами; достатність
капіталу для поточної діяльності і довгострокових інвестицій; потреба
в додаткових джерелах фінансування; здатність до нарощування капіталу; раціональність залучення позикових коштів; обгрунтованість
політики розподілу прибутку та ін.

Розвиток сучасної економіки вимагає від керівників підприємств виваженості прийнятих ними рішень і побудови чітких планів розвитку підприємства і його просування на ринку.

Крім того, в своїй діяльності підприємства щодня стикаються з широким колом інших господарюючих підприємств, кожен з яких, прагнучи підвищити свій добробут, ретельно оцінюють фінансовий стан своїх бізнес-партнерів.

Тому, керівники підприємств все частіше звертаються до фахівців за складанням фінансового аналізу.

Сучасний, грамотно складений фінансовий аналіз підприємства це не просто розрахунок показників за формулами, цей висновок, ознайомившись з яким будь-який керівник може зробити для себе висновки про можливі і необхідних напрямках грошових потоків.

Керівник, який знає слабкі місця фінансового стану своєї підприємства завжди буде на крок попереду. Адже попереджати можливі спади діяльності підприємства завжди легше, ніж виводити підприємство з уже сформованої кризової ситуації.

Фінансовий аналіз включає в себе аналіз фінансової стійкості, ліквідності, оборотного капіталу, фінансових результатів діяльності підприємства, показників рентабельності, підприємницького ризику, впливу інфляції і оцінку потенційного банкрутства.

Однак, навіть якщо Ваше підприємство потрапило в «чорну смугу», ще не все втрачено. На жаль, досить велика кількість підприємств перенесли процедуру введення зовнішнього управління і навіть конкурсного виробництва. Слід зазначити, що керівництву таких підприємств досить складно зорієнтуватися і всебічно оцінити ситуацію. Досить туманним представляється як майбутнє підприємства, так і шляхи виходу з кризової ситуації.
Для прийняття будь-якої стратегії необхідний фінансовий аналіз діяльності підприємства. Однак звичайний фінансово-економічний аналіз в даному випадку не підходить, так як необхідно розрахувати коефіцієнти, що характеризують поточний стан підприємства.
У таких випадках фінансовий аналіз проводиться з метою:

· Отримання об'єктивної оцінки платоспроможності підприємства, його фінансової стійкості, ділової та інвестиційної активності, ефективності діяльності;

· Виявлення доказів, очевидно які свідчать про достатність або недостатності належить підприємству ліквідного майна для погашення вимог кредиторів в період терміну, який може бути встановлений судом;

· Визначення можливості або неможливості відновлення платоспроможності;

· Визначення наявності ознак фіктивного чи навмисного банкрутства;

· Визначення достатності належного боржнику майна для покриття судових витрат, витрат на виплату винагороди арбітражним керуючим

Аналіз фінансового стану організацій включає в себе наступні основні етапи:

1. Збір та обробка первинної інформації;

2. Попередній аналіз фінансового стану боржника та оцінка доцільності подальшого дослідження;

3. Збір додаткової інформації;

4. Остаточна оцінка фінансового стану боржника;

Проведенні фінансового аналізу неплатоспроможних організацій включає додатковий етап - визначення ознак наявності (відсутності) фіктивного та умисного банкрутства.

При проведенні аналізу фінансового стану організацій застосовуються спеціальні підходи (методи):

n Горизонтальний (часовий) аналіз даних, що містяться в бухгалтерському балансі. Здійснюється на основі порівнянь значень кожної балансової позиції за звітний період із значенням даної позиції за попередній період.

n Вертикальний (структурний) аналіз даних, що містяться в бухгалтерському балансі. Грунтується на віднесення значень кожної балансової позиції за звітний період до підсумкового балансовому показником - валюті балансу.

n Трендовий аналіз полягає у вивченні даних, що містяться в бухгалтерських балансах організації, за звітний період і ряд періодів, що передують звітному, в побудові відповідних динамічних рядів по кожному показнику (позиції) балансу.

n Аналіз фінансових коефіцієнтів - грунтується на визначенні співвідношень між окремими показниками (позиціями) бухгалтерського балансу і доданими до нього формами звітності, що відносяться до одного періоду часу.

Аналіз фінансового стану неплатоспроможних організацій проводиться відповідно до вимог ст. 70 ФЗ РФ "Про неспроможність (банкрутство)" в ході підготовки до судового засідання з розгляду справи про неспроможність (банкрутство) підприємства.

При цьому аналіз фінансового стану підприємства грунтується на вивченні таких документів та матеріалів:

· установчі документи;

· Бухгалтерські баланси, а також додані до них форми;

· Розшифровки дебіторської та кредиторської заборгованості;

· Наказ про затвердження облікової політики підприємства і додаток до нього;

· Відомості про залишки коштів на банківських рахунках боржника;

· Договори підприємства;

· Довідка про організаційну структуру боржника і його внутрішніх виробничо-технологічних зв'язках;

· Довідка про основні напрямки діяльності боржника;

· Довідка про середньооблікової чисельності працівників;

· Інші матеріали і документи (за потребою)

Крім того, при здійсненні аналізу фінансового стану боржника можуть використовуватися дані реєстру його кредиторів, сформованого тимчасовим керуючим.

Структура фінансового аналізу:
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

Визначення достатності (недостатності) належить підприємству майна для покриття судових витрат, витрат, на виплату винагороди арбітражним керуючим.
Визначення достатності (недостатності) ліквідного майна підприємства для погашення вимог кредиторів

Встановлення причин неплатоспроможності підприємства, а також внутрішніх і зовнішніх ресурсів відновлення його платоспроможності.
СТРУКТУРА ПАСИВІВ БАЛАНСУ.
СТРУКТУРА АКТИВІВ БАЛАНСА.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1. Аналіз фінансових результатів
2. Аналіз рентабельності
3. Аналіз фінансової стійкості.
4. Аналіз ліквідності
РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО НЕСПРОМОЖНОСТІ (БАНКРУТСТВО)
Визначення незадовільної структури балансу
ВИЗНАЧЕННЯ НАЯВНОСТІ (ВІДСУТНОСТІ) ознаками фіктивності або навмисно БАНКРУТСТВА
1. Визначення ознак фіктивного банкрутства.
2. Визначення ознак навмисного банкрутства.
Пропозиції щодо СПОСОБАМ ВІДНОВЛЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ДОЛЖНИКА
Обгрунтування наявності (відсутності) можливості відновлення платоспроможності підприємства
ВИСНОВОК
При цьому в змістовній частині фінансового аналізу передбачається наявність наступних таблиць і графіків:
Графік 1. Динаміка валюти балансу Підприємства (тис.руб.)
Графік 2. Динаміка збитків Підприємства
Графік 3. Динаміка кредиторської заборгованості Підприємства (тис. Руб.)
Графік 4. Структура кредиторської заборгованості Підприємства (тис.руб.)
Графік 5. Структура активів Підприємства
Графік 6. Структура необоротних активів Підприємства
Графік 7. Структура оборотних активів Підприємства
Графік 8. Динаміка дебіторської та кредиторської заборгованості Підприємства
Таблиця 1. Відомості про дебіторську заборгованість Підприємства (тис.руб.)
Таблиця 2. Аналіз прибутку підприємства за звітом "Про фінансові результати" (тис. Руб.)
Таблиця 3. Розрахунок показників рентабельності
Таблиця 4. Розрахунок показників оборотності.
Таблиця 5. Розрахунок показників фінансової стійкості
Таблиця 6. Аналіз співвідношення активів за ступенем ліквідності і зобов'язань за строком погашення
Таблиця 7. Розрахунок коефіцієнтів ліквідності.
Таблиця 8. Розрахунок коефіцієнта відновлення (втрата) платоспроможності.
Таблиця 9. Результати розрахунку коефіцієнта фіктивності банкрутства

Наша фірма надає ряд послуг з проведення фінансового аналізу:

- Комплексний аналіз фінансового стану вашого підприємства;

- Моніторинг фінансового стану ваших партнерів;

- Внутрішній аналіз фінансового стану;

- Аналіз ефективності діяльності підприємства;

- Встановлюємо причини неплатоспроможності підприємства, а також відновлення його платоспроможності;

- Реалізація законодавства про неспроможність;

- Визначення наявності (відсутності) ознак фіктивного або навмисного банкрутства.

Наша фірма допоможе вам виробити методику при проведенні фінансового аналізу, а також допоможемо уникнути багатьох помилок.

Наші співробітники надають практичну допомогу підприємствам і підприємцям при складанні документів, фінансових звітів.

Ми сподіваємося, що взаємне співробітництво дасть позитивні результати

Ми знаходимося за адресою:

Г. Самара, вул. Мічуріна, 21- 21, офіс Юридична фірма "Захист бізнесу"

Довідки за тел. (8462) 38-79-32, факс (8462) 38-75-16

E-mail: protec [email protected] E-mail: info @ urcons. ru http // urcons.ru

Матеріал підготовлений на підставі практичного досвіду діяльності співробітників фірми

 

Календарь

Реклама

Цитата дня

Я никогда ничего не покупаю, если не могу на одной бумаге описать мои объяснения и причины. Я могу ошибаться, но я буду знать ответ этому. «Я плачу 32 миллиарда долларов за компанию Coca-Cola, потому что…» И если вы не можете ответить на этот вопрос, вам не стоит покупать эти акции. Но если вы ответите на этот вопрос и сделаете это несколько раз, вы заработаете много денег.   Уоррен Баффетт